דף הבית
מדיניות
תקנון למניעת הטרדות מיניות

תקנון למניעת הטרדות מיניות

תקנון למניעת הטרדות מיניות

לשון "החוק למניעת הטרדות מיניות התשנ"ח – 1998" והתקנות לפיו, הן הקובעות.

(כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.)

 

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק

החוק אוסר הטרדה מינית מכל סוג במסגרת העבודה, במסגרות הלימודים ובכוחות הבטחון. המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.

המעשים האסורים:

סחיטה לבצוע מעשה בעל אופי מיני, יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, מעשה מגונה (די באירוע אחד), הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסות חוזרות למיניות האדם, התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו של אדם (די באירוע יחיד) התנכלות.  דוגמה להטרדה מינית: מעביד או עובד הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף בפניה חלק מוצנע מגופו בלא הסכמתה.  מעביד או עובד המאיים (במפורש או במשתמע) לפטר עובדת או לפגוע בזכויותיה אם היא תסרב לבלות אתו או לקיים אתו יחסי מין.

אילו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית? חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי. (למעט מקרים בהם מתקיימים יחסי מרות).

התנכלות אסורה: כל פגיעה בעובד/ת או במבקש/ת עבודה שמקורה בהטרדה מינית, או פגיעה בכל מי שסייע/ה או העיד/ה לטובת עובד/ת אחר/ת בתלונה על הטרדה מינית. דין המתנכל עד שלוש שנות מאסר.

אי הסכמה: על המוטרד/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה- במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר ישע מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות בעבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה.

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות? רצוי להתלונן על הטרדה מינית או ניתן לעשות זאת עד 3 שנים לאחר האירוע. מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבות בעדים.(דהיינו לספר לחבר/ה או בן משפחה).

דרכי תגובה:

החוק מציע ארבע אפשרויות. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:

 • דיון משמעתי פנימי בתוך הארגון – ניתן להתלונן על הטרדה אצל המעביד או אצל האחראי/ת למניעת הטרדה מינית בעבודה, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.
 • בבית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, מתנכל ומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים.
 • בבית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד, מקסימום הקנס הוא 50,000 ש"ח .
 • תלונה במשטרה – במטרה לפתוח בהליכים פליליים.

חובות המעביד:

מעביד חייב לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה. ניתן לתבוע מעביד אישית בגין מעשי עובדיו, באם לא נקט אמצעים למניעת הטרדה מינית או התנכלות.

 • על המעביד למנות אחראי/ת לנושא ההטרדה המינית במקום העבודה.
 • על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות.
 • על המעביד לדרוש מכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית והתנכלות הן של עובדים והן של תושבים/לקוחות/ספקים וכו'.
 • על המעביד לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות.
 • על המעביד המעסיק למעלה מ – 25 עובדים, לתלות תקנון בנושא הטרדה מינית במקום בולט לעין.

דין חברת כוח אדם כדין מעביד.

טיפול המעביד\ה במסקנות הבירור: המעביד, לאחר שקיבל את סיכומה והמלצותיה של האחראי/ת, יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה על הפעלת אחת מהסמכויות שלהלן:

 • הרחקת "המטריד לכאורה" מהמתלונן/ת ,במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה.
 • נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת.
 • פתיחה בהליכים משמעותיים בהתאם להוראות המשמעת החלות במקום העבודה.
 • פניה למשטרה בהתאם לצורך.
 • המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן/ת, "למטריד לכאורה" ולאחראי/ת.

מעוניינים לקבל מידע נוסף?

שלח